هیات حسین جان بجنورد شِیعَتِی یا كِرَامْ ......... یا عِظَامَ المَقَام ای شیعیانم، ای اهل كرم و ای والا مرتبگان فانْدبُوا یا حُسَیْنْ .......... بِفُؤادٍ حَزِیْنْ نوای "یا حسین " را با دلی اندوهگین سر دهید شِیعَتِیْ مَا إنْ شَرِبْتُمْ عَذْبَ مَاءٍ فاذْكُرُونِیْ ای شیعیانم،‌ مرا به هنگام خوردن آب گوارا یاد كنید أوْ سَمِعْتُمْ بِقَتِیلٍ أوْ شَهِیدٍ فَانْدبُونی و هرگاه از كشته یا شهیدی آگاه شدید، ‌مرا صدا كنید http://hosenjan.mihanblog.com 2018-07-16T15:24:18+01:00 text/html 2015-11-09T06:00:00+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت نشریه هیئت http://hosenjan.mihanblog.com/post/403 <div align="center"><font size="2"><b>شماره هفتم</b></font><br><br><img src="http://www.axgig.com/images/68613927568318265563.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><b><font size="2">نشریه هیئت به همت برادر بزرگوار <a href="http://helma.persianblog.ir/" target="_blank" title="">امین عربشاهی</a> آماده میشود</font></b><br></div> text/html 2015-10-31T04:08:25+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت زمینه زیبا از کربلایی حسین محراب http://hosenjan.mihanblog.com/post/401 <div align="center"><p style="text-align: center;"><img src="http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/sh1.93/IMG_0809.jpg" alt=""></p><p style="text-align: center;"><a href="http://hw14.asset.aparat.com/aparat-video/32b319e251aac4a8fcd04f230fa2307b3238925-240p__67529.mp4" target="" title=""><font size="2"><b>قافله سالار داره میاد</b></font></a></p></div> text/html 2015-10-28T10:02:48+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت نشریه هیئت http://hosenjan.mihanblog.com/post/400 <div align="center"><b><font size="2">شماره پنجم</font></b><br><br><a href="http://www.axgig.com/images/08851720724529320992.jpg" target="" title=""><img src="http://www.axgig.com/images/61629495305148420732.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2015-10-26T06:57:47+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت نشریه هیئت http://hosenjan.mihanblog.com/post/399 <div align="center">شماره چهارم<br><br><a href="http://www.axgig.com/images/74491221970774410922.jpg" target="" title=""><img src="http://www.axgig.com/images/59411141983298809666.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2015-10-26T06:42:43+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت چند فایل تصویری از شبهای پنجم و ششم http://hosenjan.mihanblog.com/post/398 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/12272623311276224756.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="2"><b><a href="http://www.aparat.com/v/9JS4e" target="_blank" title="">واحد شب پنجم - احسان نعیمی</a><br><a href="http://www.aparat.com/v/GShEs" target="_blank" title="">شور شب پنجم - احمد سلطانی</a><br><a href="http://www.aparat.com/v/WO5ap" target="_blank" title="">شور شب ششم - احسان نعیمی</a></b></font><br></div> text/html 2015-10-21T04:16:21+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت نشریه هیئت http://hosenjan.mihanblog.com/post/397 <div align="center"><font size="2"><b>شماره سوم</b></font><br><br><img src="http://www.axgig.com/images/62910850206560879806.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="913" hspace="0" vspace="0" width="653"></div> text/html 2015-10-20T11:55:16+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت فایلهای تصویری شب چهارم محرم 1394 http://hosenjan.mihanblog.com/post/396 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/06781408522623827422.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="2"><b><a href="http://www.aparat.com/v/W0SIq" target="_blank" title="">واحد 1 - احمد سلطانی</a><br><a href="http://www.aparat.com/v/ACsky" target="_blank" title="">واحد 2 - احمد سلطانی</a><br><a href="http://www.aparat.com/v/GSlOV" target="_blank" title="">شور - احسان نعیمی</a></b></font><br></div> text/html 2015-10-20T11:47:20+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت نشریه هیئت http://hosenjan.mihanblog.com/post/395 <div align="center"><b>ویژه نامه محرم - شماره دوم<br></b><br><img src="http://www.axgig.com/images/93040345923488905291.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="905" hspace="0" vspace="0" width="648"><br></div> text/html 2015-10-19T05:36:46+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت فایلهای تصویری شب سوم محرم 1394 http://hosenjan.mihanblog.com/post/393 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/99773748639478543470.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><h2><font size="2"><span class=""><a href="http://www.aparat.com/v/chveU" target="_blank" title="">روضه (بخش اول)&nbsp; – حسین محراب</a></span></font></h2><h2><font size="2"><span class=""><a href="http://www.aparat.com/v/HTqZi" target="_blank" title="">روضه (بخش دوم)&nbsp; – حسین محراب</a></span></font></h2><p><font size="2"><b><a href="http://www.aparat.com/v/XvTfI" target="_blank" title="">زمینه - حسین محراب</a></b></font></p><p><font size="2"><b><a href="http://www.aparat.com/v/yhwg3" target="_blank" title="">واحد - حسین محراب</a></b></font></p><p><font size="2"><b><a href="http://www.aparat.com/v/0Ncdw" target="_blank" title="">شور - حسین محراب</a></b></font></p><br></div> text/html 2015-10-18T05:32:12+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت فایلهای تصویری شب دوم محرم 1394 http://hosenjan.mihanblog.com/post/392 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/80030771423068501132.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font size="2"><br><br><b><a href="http://www.aparat.com/v/ZL8Af" target="_blank" title="">روضه ( بخش اول )&nbsp; - حسین محراب<br></a><a href="http://www.aparat.com/v/lsuXB" target="_blank" title="">روضه ( بخش دوم ) - حسین محراب</a><br></b></font><b><font size="2"><a href="http://www.aparat.com/v/2eh1y" target="_blank" title="">زمینه</a><a href="http://www.aparat.com/v/2eh1y" target="_blank" title=""> - حسین محراب</a></font></b><font size="2"><b><br></b><a href="http://www.aparat.com/v/xpqRf" target="_blank" title="" style="font-weight: bold;">واحد - حسین محراب<br></a><a href="http://www.aparat.com/v/ZKcWP" target="_blank" title="" style="font-weight: bold;">شور 1 - حسین محراب<br></a><a href="http://www.aparat.com/v/7SkyI" target="_blank" title="" style="font-weight: bold;">شور 2 - حسین محراب<br></a><a href="http://www.aparat.com/v/189N6" target="_blank" title="" style="font-weight: bold;">شور 3 - احمد سلطانی</a></font></div> text/html 2015-10-18T04:58:29+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت فایلهای تصویری شب اول محرم 1394 http://hosenjan.mihanblog.com/post/391 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/63790734714031379883.jpg" alt="لبیک یا حسین" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://www.aparat.com/v/vrnlT" target="_blank" title=""><font size="2"><b>روضه ( بخش اول ) سید جواد گوهری</b></font></a><br><a href="http://www.aparat.com/v/Nu3h6" target="_blank" title=""><font size="2"><b>روضه ( بخش دوم ) حسین محراب</b></font></a><font size="2"><b><br><a href="http://www.aparat.com/v/Q8dnA" target="_blank" title=""><font size="2"><b>روضه ( بخش سوم ) </b></font><font size="2"><b>حسین محراب</b></font></a><br><a href="http://www.aparat.com/v/P1Qim" target="_blank" title="">زمینه - حسین محراب</a><br><a href="http://www.aparat.com/v/dJ2x9" target="_blank" title="">واحد - حسین محراب</a><br><a href="http://www.aparat.com/v/l6FNm" target="_blank" title="">شور ( قسمت اول ) حسین محراب</a><br><a href="http://www.aparat.com/v/fSQPI" target="_blank" title=""><font size="2"><b>شور ( قسمت دوم ) حسین محراب</b></font></a></b></font><font size="2"><b><br><a href="http://www.aparat.com/v/Byfqo" target="_blank" title=""><font size="2"><b>شور ( قسمت سوم ) حسین محراب</b></font></a></b></font><br></div> text/html 2015-10-16T10:35:00+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت کانال هیئت حسین جان بجنورد http://hosenjan.mihanblog.com/post/390 <div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/22814512391652643590.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <p><font size="2"><b>کانال هیئت حسین جان بجنورد در تلگرام : </b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/hoseinjan_bojnord" target="" title="کانال هیئت حسین جان بجنورد در تلگرام">https://telegram.me/hoseinjan_bojnord</a></b></font></p><p><font size="2"><b>پیگیری آخرین اخبار و برنامه های هیئت حسین جان بجنورد در تلگرام</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b>جهت عضویت تلگرام خود را بروزرسانی کنید و بر روی آدرس کانال کلیک کنید. </b></font></p> text/html 2015-10-14T04:25:40+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت برنامه سه شب اول محرم امسال http://hosenjan.mihanblog.com/post/387 <div align="center"><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><img src="http://www.axgig.com/images/29922943393934743460.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>&nbsp;</span> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="width:514.05pt;mso-cellspacing:.7pt;margin-left:-21.4pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 0in 0in 0in;mso-table-dir:bidi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="685"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:92.75pt;border:solid black 1.0pt;background:silver; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="124"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">ایام مراسم</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:82.35pt;border:solid black 1.0pt;background:silver; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="110"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">صاحب روضه</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:95.2pt;border:solid black 1.0pt;background:silver; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="127"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">برنامه پیش از منبر</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:105.25pt;border:solid black 1.0pt;background:silver; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="140"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">سخنران</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:134.3pt;border:solid black 1.0pt;background:silver; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="179"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">عزاداری</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:92.75pt;border:solid black 1.0pt;background:silver; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="124"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">شب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">اول</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><br> </span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">چهار شنبه شنبه</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><br> 94/7/22</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:82.35pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="110"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">حضرت مسلم</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:95.2pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="127"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10 دقیقه تلاوت قرآن 10 دقیقه بیان احکام</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"></span></p> </td> <td style="width:105.25pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="140"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">حجت‌الاسلام افشین فر</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:134.3pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="179"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">محراب،گوهری،سلطانی،نعیمی&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:92.75pt;border:solid black 1.0pt;background:silver; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="124"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">شب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">دوم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><br> </span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">یکشنبه</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><br> </span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-language:FA">94/7/23</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:82.35pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="110"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">ورودیه</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:95.2pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="127"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10 دقیقه تلاوت قرآن 10 دقیقه بیان احکام</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:105.25pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="140"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">حجت‌الاسلام افشین فر</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:134.3pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="179"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">محراب،گوهری،سلطانی،نعیمی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:92.75pt;border:solid black 1.0pt;background:silver; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="124"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">شب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">دوم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><br> </span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">دو شنبه</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><br> </span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-language:FA">94/7/24</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:82.35pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="110"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">حضرت رقیه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:6.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">سلام الله علیها</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:95.2pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="127"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10 دقیقه تلاوت قرآن 10 دقیقه بیان احکام</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:105.25pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="140"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">حجت‌الاسلام افشین فر</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width:134.3pt;border:solid black 1.0pt;background:white; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" width="179"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:9.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black" lang="AR-SA">محراب،گوهری،سلطانی،نعیمی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br></div> text/html 2015-10-13T04:08:08+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت آماده سازی مکان هیئت برای محرم امسال http://hosenjan.mihanblog.com/post/385 <div align="center"><br><img src="http://www.axgig.com/images/83020938236020557195.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="448" hspace="0" vspace="0" width="675"><br><br><img src="http://www.axgig.com/images/08166984577348054493.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="769" hspace="0" vspace="0" width="511"><br></div> text/html 2015-10-12T04:24:40+01:00 hosenjan.mihanblog.com بچه های هیئت محرم امسال http://hosenjan.mihanblog.com/post/382 <div align="center"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/shabe5/IMG_1435.jpg" alt="" data-mce-src="http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/shabe5/IMG_1435.jpg"></p><div align="justify"><font size="2"><b><br>مراسم سوگواری و عزاداری حضرت ارباب <font color="#FF0000">حسین جان </font></b><font color="#FF0000" size="1">علیه السلام</font><b> امسال نیز طبق روال همه ساله توسط خادمان هیئت حسین جان برگزار می‌شود.<br>این مراسم از شب اول تا شب دوازدهم محرم الحرام برابر با چهارشنبه بیست و دوم مهر تا دوشنبه 4 آبان از ساعت 21 به نشانی چهارراه باسکول به سمت میدان خرمشهر، نبش بلوار استقلال (روبری منبع آب)برپا خواهد بود.<br><br>از عموم مردم عزیز و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام دعوت می‌شود تا در این مراسم شركت فرمایند.<br>برنامه ها :<br>- تلاوت قرآن توسط قاریان ممتاز استان<br>- بیان احکام شرعی<br>- سخنرانی<br>- ذکر مصیبت ، روضه و سینه زنی<br>- پذیرایی شام</b></font><br></div></div>