تبلیغات
هیات حسین جان بجنورد - عاشورای ارباب حسین علیه السلام
هیات حسین جان بجنورد
رهسپاریم با ولایت تا شهادت

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2494.jpg
http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2499.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2498.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2495.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2501.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2508.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2509.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2510.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2511.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2514.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2521.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2523.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2527.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2530.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2534.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2535.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2537.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2540.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2547.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2564.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2573.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2576.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2579.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2582.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2585.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2589.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2589.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2562.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2590.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2591.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2595.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2599.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2610.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2606.jpg

http://ahmad1975.persiangig.com/93/moharam93/ashoura/IMG_2603.jpgنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 آبان 1393 توسط بچه های هیئت

قالب وبلاگ